วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับคอมจ้า

1.ความหมายของ E-mail
ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอม พิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ซิ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

ชนิดของการรับส่ง E-mail
1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม E-mail โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora
2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.sanook.com, www.yahoo.com
3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

วิธีการใช้งานทั่วไป
1. TO - หมายถึง ชื่อ E-mail สำหรับผู้รับ
2. FROM - หมายถึง ชื่อ E-mail สำหรับผู้ส่ง
3. SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย
4. CC - หมายถึงสำเนา E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง
5. BCC - หมายถึงสำเนา E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง
6. ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ E-mail

2.ความหมายของ e-banking
E-Banking คือ Electronics Banking คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking หรือ ธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ คือ การให้บริการทำธุระกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ อินเตอร์เนต ในปัจจุบันธนาคารต่างๆมีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เอทีเอ็ม, บัตรเครดิต,อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง, ธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ เอ็มแบงกิ้ง ธนาคารในมือถือ ซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกและความพึงพอใจในแต่ละบุคคล

3.ความหมายของ E-Exhibition
คือ การจัดทำนิทรรศการบน Web Site หรือ ห้องนิทรรศการ Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า

-นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exhibition) หมายถึง การจำลอง หรือจัดแสดง เนื้อหาสาระหรือความรู้ในรูปแบบ
นิทรรศการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำว่าต้องการจะนำเสนอเนื้อหาสาระใด ในการนำเสนอ
นั้น มีวิธีการ คือ จัดเก็บองค์ประกอบของเนื้อหาเป็น ข้อความ ภาพ หรือเสียง

-นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นสื่อผสม ที่ใช้วิธีการนำเอาเนื้อหาสาระหรือความรู้มานำ
เสนอไว้ให้ผู้ชมได้รับชมเพื่อสร้างทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งปัจจุบันนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือการสื่อ
สารที่ได้รับความสนใจ และมีบทบาทมากขึ้นทุกขณะ ทั้งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม
การแพทย์ สาธารณสุข และอื่น ๆ

-นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ใช้กุศโลบายอันแยบยล ในการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้
ในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และการเรียนรู้บางอย่างที่เกินปกติวิสัยที่จะมีโอกาสเช่นนั้น

-เสน่ห์ของนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ความพิเศษ ถ่ายทอดความเป็นไปต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการแสดง ให้ผู้ชมได้เห็น ได้เข้า
ใจอย่างแจ่มชัด รวดเร็ว และเพลิดเพลินด้วย ทั้งยังเป็นที่รวมของความก้าวหน้า อันจะเป็นแนว ปฏิบัติในการเผชิญกับปัญหา
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเห็นทางแก้ ไขด้วย


4.ความหมายของ E-Advertising
การโฆษณาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและนิยมใช้ที่สุด

5.ความหมายของ e-new
ข่าวออนไลน์ซึ่งท่านสามารถอ่านข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์มากกว่า 20 ฉบับ รวมทั้งฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ที่สำนักหอสมุดได้สิทธิ์ในการใช้

6.ความหมายของ Electronic Payment
Electronic Payment คือ “ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์” (Online Payment Gateway) ที่อำนวยความสะดวก ให้ทุกท่านสามารถทำการค้า ผ่านระบบออนไลน์ E-Commerce ได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยท่านสามารถรับเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าท่านได้โดยตรงผ่านระบบของเว็บไซต์ที่ให้บริการ ซึ่งท่านสามารถที่จะจัดการการชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการตัดวงเงินหรือการยกเลิกวงเงิน


7.ความหมายของ E-Learning
E-Learning การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่


8.ความหมายของ e-sourcing
การขอให้ผู้ค้าเสนอราคาและเงื่อนไข

9. ความหมายของ ASCII
ASCII ย่อมาจาก American standard code for Information Interchange หมายถึงรหัสมาตรฐานที่ใช้แทนข้อมูล ซึ่งถูกคิดค้นที่อเมริกาและกำหนดเป็นมาตรฐานสากล นั่นคือ ตำแหน่งที่ 0-31 แทนรหัสควบคุมต่างๆ ตำแหน่งที่ 32-127 แทนสัญลักษณ์ ตัวเลขและอักขระภาษาอังกฤษ ตำแหน่งที่ 128-255 แทนอักขระที่เรากำหนดขึ้นเองเป็นมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละประเทศ เพื่อการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ และทำให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ สามารถรับส่งข้อมูลในความหมายเดียวกันได้ รหัสแอสกีมีขนาดเท่ากับ 8 บิต แทนข้อมูลได้ทั้งหมด เท่ากับ 256 ค่า


10.ความหมายของ BIOS
เป็นคำย่อของ basic input/output system เป็นระบบการควบคุมการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำ แผ่นดิสก์ และมอนิเตอร์ เป็นต้น


11.ความหมายของ Ram
RAM ย่อมาจาก (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง ข็อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยควมจำแรม
คือหน่วยความจำที่มีการเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องใส่ลำดับ (Sequential Access) ต้องการข้อมูล ที่ตำแหน่งใดก็ได้ โดยส่ง Address (ตัวเลขระบุตำแหน่ง) ให้กับ RAM Memory Chip ที่ใช้กันในเครื่องพีซีแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1.SRAM(Static RAM)
2.DRAM(Dynamic RAM)

12.ความหมายของ Rom
ย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหน ดู RAM เปรียบเทียบ

13.ความหมายของ multitasking system
หมายถึง สมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานสองโปรแกรมขึ้นไปได้เวลาเดียวกัน เช่น ในระหว่างปฏิบัติการของโปรแกรมการพิมพ์ ก็สามารถที่จะปฏิบัติการในโปรแกรมอื่นได้อีก โดยไม่ต้องรอให้การพิมพ์แล้วเสร็จเสียก่อน

14.ความหมายของ Inkjet
เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)

15.ความหมายของ Dot Metrix
เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก มีราคาถูก คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้งานได้ทั่วไป และที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดเนื่องรูปลักษณะตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาจะเป็นจุดเล็ก ๆ อยู่ในกรอบ เช่น ตัวอักษรที่มีความละเอียดในแนวทางสูงของตัวอักษร 24 จุด และความกว้างแต่ละตัวอักษร 12 จุด ขนาดแมทริกซ์ของตัวอักษรจะมีขนาด 24X12 จุด

16.ความหมายของ Laser Printer
เป็นเครื่องพิมพ์ที่กำลังได้รับความนิยม เครื่องพิมพ์นี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตย์ที่พบได้ในเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป โดยลำแสงจากไดโอดเลเซอร์ (diote laser) จะฉายไปยังกระจกหมุน เพื่อสะท้อนไปยังลูกกลิ้งอย่างรวดเร็ว
สารเคลือบบนลูกกลิ้งจะทำปฏิกิริยากับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งทำให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่ที่มีประจุ เมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง ความร้อนจะทำให้ผงหมึกหลอมละลายติดกับกระดาษได้ภาพหรือตัวอักษรตามต้องการ เนื่องจากลำแสงเลเซอร์ได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำ ทำให้ความละเอียดของจุดภาพที่ปรากฏบนกระดาษสูงมาก งานพิมพ์จึงมีคุณภาพสูงทำให้ได้ภาพและตัวหนังสือที่คมชัดสวยงาม การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะไม่ส่งเสียงดังเหมือนเครื่องพิมพ์

17.ความหมายของ Search Engine
ความหมายของ Search Engine หรือ SE หมายถึง เครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่งที่มีความสามารถลึกล้ำ จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึงอย่างหนึ่งพอๆ กับการสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาให้เราได้ใช้ เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้จากทุกที่ตามที่เราต้องการ เพียงแค่เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการค้นหา (Keyword) ระบบการทำงานของ SE ก็จะทำการจัดเรียงรายงานข้อมูลเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่มีอยู่ในสารบบออกมาให้เราเลือกสรรอย่างมากมายก่ายกอง

ตัวอย่างของ Search Engine ชั้นนำ เช่น google.com, yahoo.com และ msn.com ส่วน Search Engine อื่นๆ เช่น aol.com, ask.com, altavista.com, hotbot.com, sanook.com ฯลฯ

18.ความหมายของ Web Browser
เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการอ่านสืบค้นข้อมูลในไฟล์หรือใน World Wide Web

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ระบบปฏิบัติการ

1.ระบบปฏิบัติการ หมายถึง...
ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวพร้อมๆ กัน


2.ตัวอย่างระบบการอื่นๆ
2.1 ลีนุกซ์คืออะไร
ลีนุกซ์ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่เป็นยูนิกซ์โคลน สำหรับเครื่องพีซี และแจกจ่ายให้ใช้ฟรี สนับสนุนการใช้งานแบบหลากงาน หลายผู้ใช้ (MultiUser-MultiTasking) มีระบบ X วินโดวส์ ซึ่งเป็นระบบการติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิก ที่ไม่ขึ้นกับโอเอสหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ (มักใช้กันมากในระบบยูนิกซ์) และมาตรฐานการสื่อสาร TCP/IP ที่ใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสารในอินเทอร์เนตมาให้ในตัว ลีนุกซ์มีความเข้ากันได้ (compatible) กับ มาตรฐาน POSIX ซึ่งเป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟสที่ระบบยูนิกซ์ส่วนใหญ่จะต้องมีและมีรูปแบบบางส่วนที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จากค่าย Berkeley และ System V โดยความหมายทางเทคนิคแล้วลีนุกซ์ เป็นเพียงเคอร์เนล (kernel) ของระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะทำหน้าที่ในด้านของการจัดสรรและบริหารโพรเซสงาน การจัดการไฟล์และอุปกรณ์ I/O ต่างๆ แต่ผู้ใช้ทั่วๆไปจะรู้จักลีนุกซ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและระบบอินเทอร์เฟสที่เขาเหล่านั้นเห็น (เช่น Shell หรือ X วินโดวส์) ถ้าคุณรันลีนุกซ์บนเครื่อง 386 หรือ 486 ของคุณ มันจะเปลี่ยนพีซีของคุณให้กลายเป็นยูนิกซ์เวอร์กสเตชันที่มีความสามารถสูง เคยมีผู้เทียบประสิทธิภาพระหว่างลีนุกซ์บนเครื่องเพนเทียม และเครื่องเวอร์กสเตชันของซันในระดับกลาง และได้ผลออกมาว่าให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน และนอกจากแพลตฟอร์มอินเทลแล้ว ปัจจุบันลีนุกซ์ยังได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มอื่นๆด้วย เช่น DEC Alpha , Motorolla Power-PC , MIPS เมื่อคุณสร้างแอพพลิเคชันขึ้นมาบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแล้ว คุณก็สามารถย้ายแอพพลิเคชันของคุณไปวิ่งบนแพลตฟอร์มอื่นได้ไม่ยาก ลีนุกซ์มีทีมพัฒนาโปรแกรมที่ต่อเนื่อง ไม่จำกัดจำนวนของอาสาสมัครผู้ร่วมงาน และส่วนใหญ่จะติดต่อกันผ่านทางอินเทอร์เนต เพราะที่อยู่อาศัยจริงๆของแต่ละคนอาจจะอยู่ไกลคนละซีกโลกก็ได้ และมีแผนงานการพัฒนาในระยะยาว ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่มีอนาคต และจะยังคงพัฒนาต่อไปได้ตราบนานเท่านาน

2.2 Windows Vista
การพัฒนา
Windows Vista ได้เริ่มพัฒนาครั้งแรกภายใต้ชื่อรหัส ลองฮอร์น (Longhorn) ในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 และในภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาใช้เป็น Windows Vista ในเวลาถัดมา

ความสามารถใหม่
New user interface
Windows Vista นั้นมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาแบบใหม่หมด เพื่อที่จะได้ รับประโยชน์จากกราฟิก 3 มิติแบบฮาร์ดแวร์ หน้าต่างของโปรแกรมนั้นจะ ถูกเปลี่ยนใหม่เป็นแบบแก้วใส (Glass) ให้ความรู้สึกที่มีมิติและความลึก เข้าไปเมื่อคุณเปิดหลายๆวินโดว์พร้อมกันบนหน้าจอ หน้าตาของ Vista นี้ มีชื่อว่า Aero Glass ไม่เพียงแค่มันใสๆได้ ยังมีลูกเล่นที่เรียกว่า Windows Preview ยังปรับปรุงและเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆเข้าไปอีกมากมาย เมื่อเรานำเมาส์ไปชี้ที่ทาสก์บาร์จะปรากฎหน้าต่าง เล็กๆสำหรับดูรายละเอียดของโปรแกรมนั้นๆ และเมื่อคุณกดปุ่ม Windows+Tab หรือ ALT+Tab เพื่อเปลี่ยนโปรแกรมคุณก็จะเห็น Flip3D ที่คุณสามารถเลือกโปรแกรมได้ มันดูน่าสนุกและใช้ประโยชน์ได้

New Windows Explorer
Windows Explorer นั้นได้รับการอัพเดตเช่นกัน Address Bar ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น คุณสามารถ ปรับแต่งได้ง่ายขึ้นอีกด้วย Live Preview ทำให้คุณสามารถเห็นรายการต่างๆภายในโฟล์เดอร์ได้ อินเทอร์เฟสนี้แตกต่าง จาก XP มากทีเดียว แต่มันก็มีข้อดีตรงที่ใช้งานง่าย และสะดวกขึ้นอีกมากมายทีเดียว Improved Start Menu
Start Menu ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เหมือนกัน เพราะจาก XP ผู้ใช้พบความไม่สะดวกหลายๆอย่าง จากการปรับปรุงนี้ คุณจะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น และเหมาะกับชื่อของมันมากขึ้นกว่าใน XP จากความคิดเห็นของผม Start Menu ของ Vista นั้นดีกว่าเดิมมากทีเดียว

Instant Search
เป็นฟังก์ชั่นแรกๆที่เราได้ยินมาใน Vista เป็นฟังก์ชั่นที่ได้รับความนิยมใน Mac OS X ของ Apple มากทีเดียว คุณสามารถ ที่จะค้นหาไฟล์อะไรก็ได้จากที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows Explorer, Start Menu, Help and Support และที่อื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะสร้าง Virtual Folder หรือที่เรียกว่า Save Search ทำงานคล้ายกับโฟลเดอร์จริง และอัพเดตแบบอัตโนมัติ มันทำงานได้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพกว่า Search ใน XP มาก

Performance improvements
คุณอาจจะคิดว่าการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปทำให้ระบบช้าลง แต่ไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนแปลง และจัดการในส่วนนี้เป็นอย่างดี ซึ่งก็รวมถึง SuperFetch ด้วยการพรีโหลดแอพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยๆเข้าสู่แรม ทำให้มีการสตาร์ทอัพเร็วขึ้น และ ReadyBoost ด้วยการสามารถใช้แฟลชเมโมรี่แบบภายนอกแบบ USB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

3.ระบบปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการเครือข่าย

1.Netware เป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้นิยมใช้งานในระบบเครือข่ายมากสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ พัฒนาโดยบริษัท Novell จัดเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำงานภายใต้ MS-DOS
2. Window NT, Windows 2000 Server เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต์ จำกัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นไมโครซอฟต์ต้องการพัฒนาเป็นแอปปลิเคชั่น เซอร์ฟเวอร์ แต่ปัจจุบันสามารถประยุกต์ได้เป็นดาต้าเบส เซอรฟ์เวอร์ และอินเทอร์เน็ตเซอร์ฟเวอร์
3. Unix เป็นระบบปฏิบัติการที่กำเนิดมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) ที่รองรับผู้ใช้จำนวนมากสำหรับระบบเครือข่ายในหน่วยงานใหญ่ๆ เป็นโปรแกรมจัดการระบบงาน (Operating system) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง ได้รับการออกแบบโดยห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T ในปี คศ. 1969 ถึงแม้ว่าระบบ Unix จะคิดค้นมานานแล้ว แต่ยังเป็นที่นิยมใช้กันมากมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบ พื้นฐานของอินเตอร์เนต เนื่องจากมีความคล่องตัวสูง ตลอดจนสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายชนิด นอกจากนั้น Unix ยังเป็นระบบ ใช้ในลักษณะผู้ใช้ร่วมกันหลายคน (Mutiuser) และงานหลายงานในขณะเดียวกัน (Mutitasking) ผู้ใช้สามารถดัดแปลง หรือเพิ่มคำสั่งใน Unix ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกได้

4.ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยคนไทย
ลีนุกซ์ ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่เป็นยูนิกซ์โคลน สำหรับเครื่องพีซี และแจกจ่ายให้ใช้ฟรี สนับสนุนการใช้งานแบบหลากงาน หลายผู้ใช้ (MultiUser-MultiTasking) มีระบบ X วินโดวส์ ซึ่งเป็นระบบการติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิก ที่ไม่ขึ้นกับโอเอสหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ (มักใช้กันมากในระบบยูนิกซ์) และมาตรฐานการสื่อสาร TCP/IP ที่ใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสารในอินเทอร์เนตมาให้ในตัว ลีนุกซ์มีความเข้ากันได้ (compatible) กับ มาตรฐาน POSIX ซึ่งเป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟสที่ระบบยูนิกซ์ส่วนใหญ่จะต้องมีและมีรูปแบบบางส่วนที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จากค่าย Berkeley และ System V โดยความหมายทางเทคนิคแล้วลีนุกซ์ เป็นเพียงเคอร์เนล (kernel) ของระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะทำหน้าที่ในด้านของการจัดสรรและบริหารโพรเซสงาน การจัดการไฟล์และอุปกรณ์ I/O ต่างๆ แต่ผู้ใช้ทั่วๆไปจะรู้จักลีนุกซ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและระบบอินเทอร์เฟสที่เขาเหล่านั้นเห็น (เช่น Shell หรือ X วินโดวส์) ถ้าคุณรันลีนุกซ์บนเครื่อง 386 หรือ 486 ของคุณ มันจะเปลี่ยนพีซีของคุณให้กลายเป็นยูนิกซ์เวอร์กสเตชันที่มีความสามารถสูง เคยมีผู้เทียบประสิทธิภาพระหว่างลีนุกซ์บนเครื่องเพนเทียม และเครื่องเวอร์กสเตชันของซันในระดับกลาง และได้ผลออกมาว่าให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน และนอกจากแพลตฟอร์มอินเทลแล้ว ปัจจุบันลีนุกซ์ยังได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มอื่นๆด้วย เช่น DEC Alpha , Motorolla Power-PC , MIPS เมื่อคุณสร้างแอพพลิเคชันขึ้นมาบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแล้ว คุณก็สามารถย้ายแอพพลิเคชันของคุณไปวิ่งบนแพลตฟอร์มอื่นได้ไม่ยาก ลีนุกซ์มีทีมพัฒนาโปรแกรมที่ต่อเนื่อง ไม่จำกัดจำนวนของอาสาสมัครผู้ร่วมงาน และส่วนใหญ่จะติดต่อกันผ่านทางอินเทอร์เนต เพราะที่อยู่อาศัยจริงๆของแต่ละคนอาจจะอยู่ไกลคนละซีกโลกก็ได้ และมีแผนงานการพัฒนาในระยะยาว ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่มีอนาคต และจะยังคงพัฒนาต่อไปได้ตราบนานเท่านาน

5.ข้อสอบเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ

1.ระบบปฏิบัติการหมายถึงอะไร
ตอบ ระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
2.Netware คืออะไร
ตอบ Netware เป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้นิยมใช้งานในระบบเครือข่ายมากสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ
พัฒนาโดยบริษัท Novell จัดเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำงานภายใต้ MS-DOS
3.ระบบปฏิบัติการที่ใช้ฟรีคือระบบปฏิบัติการอะไร
ตอบ ลีนุกซ์ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่เป็นยูนิกซ์โคลน สำหรับเครื่องพีซี และแจกจ่ายให้ใช้ฟรี สนับสนุนการใช้งานแบบ
หลากงาน หลายผู้ใช้
4.หน้าที่ของระบบปฏิบัติการคืออะไร
ตอบ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่อง
การรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ
5.Windows Vista ได้เริ่มพัฒนาครั้งแรกภายใต้ชื่อรหัสอะไร
ตอบ ได้เริ่มพัฒนาครั้งแรกภายใต้ชื่อรหัส ลองฮอร์น (Longhorn) ในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 และในภายหลัง
ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาใช้เป็น Windows Vista ในเวลาถัดมา

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โดเมนเนมคืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร?

1.ความหมายของโดเมนเนม
โดเมนเนม ก็คือ "ชื่อ สำหรับไว้เรียกเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเข้าไปซึ่งมักจะเห็นในรูปลักษณ์ ดังนี้ www.yahoo.com นั่นคือ เว็บไซต์มีที่ชื่อว่า "Yahoo" เป็นต้น แต่เวลาจดจำเว็บไซต์ที่เราต้องการค้นหา เรามักต้องจดไว้ทั้งหมด อาทิ http://www.***.com หรืออีกนัยหนึ่ง โดเมนเนม อาจเปรียบเสมือน บ้านเลขที่ ถ้าคุณจะบอกให้ใครๆ มาหาที่บ้าน คุณก็ต้องบอกบ้านเลขที่ของคุณให้เขาเหล่านั้นทราบ ที่บอกว่าเหมือนบ้านเลขที่ก็เพราะหน้าตาดั้งเดิมของโดเมนเนมจะเป็นตัวเลข อาทิ 202.182.0.1 ฯลฯ แต่ตัวเลขเหล่านั้นจำยากสำหรับคนทั่วไป (แต่ง่านสำหรับคอมพิวเตอร์) เราๆจึงเห็นหน้าตาของโดเมนเนมส่วนใหญ่เป็นตัวอักษร ซึ่งในด้านเทคนิคแล้วตัวอักษรเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นชุดตัวเลข และหลักในการตั้งชื่อโดเมนเนมนั้นจะใช้ "คำ" แทนชุดตัวเลข เช่น 202.182.0.1 เพื่อง่ายแก่การจดจำของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแปลงค่าของคำนั้นออกเป็นตัวเลขที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้แทน ถ้าจำตัวเลขได้ ก็สามารถที่จะนำตัวเลขนั้นมาพิมพ์ค่าแทนการพิมพ์ชื่อโดเมนปกติได้ เช่น โดเมนที่ชื่อ www . siamweb . com แทนตัวเลขชุด 207.266.172.2 เป็นต้น

สำหรับประวัติความเป็นมาของโดเมนเนม
อินเทอร์เน็ต (Internet) มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาและระบบเครือข่าย ที่รู้จักกันดีในนามของโครงการ "ARPANET" ซึ่งระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งช่วยให้การเชื่อมโยงสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก
และ Domain Name System [DNS] ชุดแรกที่ถูกนำออกมาให้ทุกคนได้ใช้งานมีอยู่ด้วยกัน 5 แบบ โดยเราสามารถแยกความแตกต่างของโดเมนเนมได้จากอักษรย่อที่ต่อจากชื่อ เช่น www . *** . com หรือ www . *** . net ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันสักนิดว่า ยุคแรกๆ ของโดเมนเนมนั้นมีด้วยกันไม่กี่สกุล ต่อมาปัจจุบันหลังจากที่มีการยึดครองโดเมนหลักๆ ไปเป็นของ Internic.net อย่างเดียวแล้ว ก็เกิดการฟ้องร้องกันระหว่างรัฐกับบริษัท Network Solution จำกัด ว่าใครควรจะได้เป็นเจ้าของโดเมนเนม ซึ่งผลเพิ่งประกาศออกมากลางเดือนมีนาคม 2542 ว่า "จะให้บริษัทใดก็ได้สามารถบริหารชื่อเป็นของตนเองได้" ดังนั้นจึงทำให้เกิดโดเมนใหม่ๆ ขึ้นมาหลังจากนั้นอีกมากมาย เช่น .shop, .sex เป็นต้น และทางบริษัท Network Solution . com

2.ตัวอย่างส่วนขยายของโดเมนเนม
.com ย่อมาจาก commercial หมายถึง การค้า บริษัท องค์กร
.net ย่อมาจาก network หมายถึง เครือข่าย
.org ย่อมาจาก organization หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไร
.biz ย่อมาจาก business หมายถึง องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน คล้ายกับ .com
.info ย่อมาจาก information หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ
.us ย่อมาจาก united states หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศนี้ด้วย
.co.th ย่อมาจาก commercial in Thailand หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
.ac.th ย่อมาจาก academic in Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.or.th ย่อมาจาก organization in Thailand หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.in.th ย่อมาจาก individual in Thailand หมายถึง บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

3.วิธีจดโดเมนเนม "ด้วยตัวเอง" ต้องทำอย่างไร?

-เริ่มต้นจากการเลือกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ โดยคุณสามารถตรวจสอบว่า ชื่อที่คุณต้องการว่าถูกคนอื่นจับจองไปแล้วหรือไม่จากเว็บไซต์ของนายทะเบียนต่างๆ
หากค้นหาแล้วชื่อนั้นยังว่างอยู่ ก็เริ่มขั้นตอนการจับจองได้ทันที ขั้นตอนส่วนใหญ่หลังจากคุณคลิ้กเลือกที่จะซื้อโดเมนเนมนั้นๆ แล้ว คุณก็ต้องกรอกแบบฟอร์มราย
ละเอียดสำหรับการลงทะเบียน ตั้งแต่ชื่อบริษัท (หรือชื่อของคุณเอง) ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส รวมไปถึงหมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ
ในส่วนนี้คุณอาจเห็นฟอร์มรายละเอียดสำหรับบุคคลหลักๆ 4 ฝ่ายด้วยกัน คือ Registrant, Administrative, Billing และ Technical
โดยส่วนใหญ่ 3 อันแรกจะเป็นชื่อและที่อยู่ของคุณซึ่งเป็นผู้จดทะเบียน ส่วน Technical Contact นั้น มักจะเป็นที่อยู่ของนายทะเบียน เพราะเขาจะเป็น ผู้ที่ดูแลด้านเทคนิคต่างๆ ให้กับคุณในกรณีที่เนมเซิร์ฟเวอร์เกิดมีปัญหา
ส่วนค่าของเนมเซิร์ฟเวอร์นั้น ค่าเริ่มแรกมักจะเป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ของนายทะเบียน (ซึ่งส่วนใหญ่ให้ใช้ได้ฟรี) แต่หากคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้ว หรือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเนมเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง ก็สามารถระบุแอดเดรสของเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการลงไปได้ หากยังไม่แน่ใจก็ให้ใช้บริการฟรีของนายทะเบียนไปก่อน แล้วค่อยกลับมาแก้ไขทีหลังตอนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ได้ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้เลยก็เช่น บริการฟอร์เวิร์ดโดเมนไปยังเว็บไซต์ที่คุณมีอยู่แล้วหรือบริการตั้งชื่ออีเมล์แอดเดรสสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

4.หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ โดเมนเนม

- ความยาวของชื่อ ตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร
- สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้้
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
- ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain name
- ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain name

5.ข้อสอบเกี่ยวกับเรื่อง "โดเมนเนม

1.คำถาม : โดเมน เนมคืออะไร?
คำตอบ : โดเมนเนม ทำหน้าที่คล้ายกับเป็นบ้านเลขที่ของเรา ซึ่งเราเป็นเจ้าของ เช่นเดียวกับที่อยู่ที่ใช้ส่งอีเมล์

2.หลักการจดโดเมนเนมมีอะไรบ้าง
ตอบ.....-ประกอบด้วยตัวอักษรและเครื่องหมาย -(ขีดกลาง)ได้ แต่ห้ามมีช่องว่าง
-ห้ามใช้อักขระพิเศษ ไม่ควรตั้งชื่อที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว เพราะมีโอกาส
ถูกฟ้องร้องเรียกชื่อโดเมนคืนได้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า/บริการที่จดทะเบียนไว้ได้
-ชื่อโดเมนควรสอดคล้องกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ภายในเว็บไซต์
-การจดโดเมนเนม ต้องตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง เพราะถ้าใส่ตัวสะกดผิด แต่ ดำเนินการขอจดไปแล้ว และจ่ายเงิน
ไปแล้ว ไม่มีผู้รับจดทะเบียนรายใด คืน เงินให้ เพราะเขาใช้ในการดำเนินการไปแล้ว เช่นจะจด chuanchom.com
(ชวนชม.คอม) แต่พลาดไปพิมพ์เป็น chuadchom.com (ชวดชม.คอม) ก็จะแก้ไขไม่ได้แล้ว

3.การแลกเปลี่ยนการศึกษาและระบบเครือข่ายเป็นโครงการอะไร?
ตอบ ...โครงการ arpanet

4.สิ่งที่ต้องมีต่อการจด Domain Name มีอะไรบ้าง?
ตอบ...ก็คือ-เงิน (Money)
-วิธีการ (Method)
-เวลา (Time)
-รีบศึกษา (Hurry)
-ความตั้งใจ (Attention)
-จินตนาการ (Imagination)

5. ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็นกี่ประเภท?
ตอบ... Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ค่า..

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความขำขำ

เมื่อวานนัดสอบใบขับขี่รถยนต์มา แต่ก็เจอคำถามข้อหนึ่งเลยต้องคิดหนัก
พนักงาน : คุณจะทำใบขับขี่รถยนต์ใช่มั้ย?
ปู : ใช่ครับ ตลอดชีพเลย
พนักงาน : เอาละ ก่อนอื่นผมขอถามคำถามคุณก่อน 1 ข้อ
ปู : ได้เลยครับ ปูมีความมั่นใจเต็มที่เลยเพราะเตรียมตัวมาดี
พนักงาน : หากคุณขับรถมาด้วยความเร็ว 100/ชม.แล้วข้างซ้ายมือมีผู้หญิงท้องแก่ยืนอยู่คนนึง ข้างขวามีสุนัขอยู่ตัวนึงคุณจะเลือกเหยียบอะไร
ปู : (นั่งคิดอยู่สักพัก) เหยียบหมาครับพนักงาน
: ทำไม ชีวิตมันไม่มีค่าเหรอปู : มีครับ แต่น้อยกว่าคน
พนักงาน : แล้วเบรกมีทำไมคุณไม่เหยียบมันล่ะ คุณสอบตก
ปู : ??????

ชีวิตของฉันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

" เกิดมาผจญในโลกกว้าง

ทุกอย่างได้มาต้องขวนขวาย

ต่อสู้ดิ้นรนด้วยแรงกาย

แลกมา...ซึ่งความภาคภูมิ "


ชีวิตของฉัน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จะเป็นอีกวันหนึงที่ฉันต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งหน้าที่ของฉันคือ....

รักษาความเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ และอาชีพของฉันคือ

"ตำรวจหญิง" แล้ววันนี้ฉันจะต้องเคลียร์งานทุกอย่างให้เสร็จ

เพื่อที่จะได้พักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดราชการ แต่ถ้าเกิดความไม่สงบเมื่อใด

ฉันก็ยังต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ดี ถือได้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม.

อย่างไรก็ตามฉันก็ต้อง"ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อต่อยอดไปยังอนาคตที่สวยงาม...."